Adıyaman Tütün, Sarma Tütün, Çelikhan Tütünü

Ankara’da tütüne geçit yok

14/02/2014 0 ile admin

Başkent Ankara’da tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülüyor. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, uygulamalara kamu kurum ve kuruluşlarının tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik mücadelede daha etkin, kararlı ve duyarlı davranılmasını istedi.

Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, yayımladığı genelgede, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile diğer kanunları anımsatarak, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak, tütün ürünlerinin alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesi için düzenlemelerin yapılmasını istedi.

-KOLLUK PERSONELİNİN DAHA DUYARLI HAREKET ETMESİ SAĞLANACAK-

Vali Yüksel, genelgesinde şunları kaydetti:

“-Ankara İlinde; ilgili Kanunlarda tütün ürünlerinin kullanımı ve satışına yönelik olarak yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında yaptırımların uygulanması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanarak, konuya ilişkin yetkili ve ilgili personelin bilgilendirilmesi ve hizmet içi eğitime tabi tutulması, denetimlere ağırlık verilmesi ve genel güvenlik uygulamaları kapsamında kolluk personelinin daha duyarlı hareket etmesi sağlanacak.

-İhlallere ilişkin yapılan bildirimlerin tespiti ve idari yaptırımların uygulanması için gecikmeksizin kolluk personeli görevlendirilecek.

-Toplum sağlığının korunması ve pasif etkilenmenin önlenmesi ile çocuklarımızın tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korunması bakımından, çağrı merkezlerine yapılan bildirimler titizlikle takip edilecek ve sonuçlandırılacak. Yapılan yazılı bildirimler ve bizzat şikâyet edilen olaylarda gerekli bilgiler kayıt altına alınarak delil kabul edilecek, derhal idari yaptırım karar tutanaklarının tanzimi ve idari yaptırımların uygulanması sağlanacak.

-KAMUYA AİT YER, BİNA VE TAŞITLARDA DA HİÇBİR SURETTE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETİLMEYECEK-

-Trafikte seyreden ve tütün ürünlerinin tüketildiği görülen, belirlenen ya da bildirilen hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti veren araçlar ve toplu taşıma araçlarında başta trafik polisleri olmak üzere en yakın kolluk birimleri tarafından müdahale edilmesi için gereken tedbirler alınacak.

-Tütün ürünlerinin tüketildiği tespit edilen bu nitelikteki araçlara ayrıca 4207 sayılı Kanunun 4/1. maddesinde düzenlenen “Yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarıların asılıp aşılmadığı kontrol edilecek, bu uyarılar bulunmuyor ise ayrıca bu kabahat hakkında mahallin mülki amiri tarafından Kanunun 5/11. maddesi hükmüne göre idari yaptırım uygulanacak.

-ÇOCUKLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU YERLERDE DENETİM VE UYGULAMALAR ARTIRILACAK-

-Kamuya ait yer, bina ve taşıtlarda da hiçbir surette tütün ürünleri tüketilmeyecek. Tüketenler hakkında 4207 sayılı Kanun çerçevesinde 27 Mayis 2008 tarihli ve 26888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ hükümlerine göre kurum yetkililerince idari yaptırım uygulanacak.

-Kolluk tarafından, kamuya ait araçlarda tütün ürünleri tükettiği tespit edilen kamu görevlileri hakkında durdurma işlemi yapılarak tutanak tutulacak ve idari yaptırım uygulanmak üzere ilgili kuruma resmi bildirim yapılacak.

-Özellikle 18 yaşından küçüklerin bulunduğu yerlerin başında gelen okul, dershane, kültür ve sosyal hizmet binalarının çevrelerinde “adet olarak veya paket halinde’ sigara satılmasına, kıyılmış tütün satılmasına ve buna benzer kabahatlerin işlenmesine izin verilmeyecek. Bu kişiler hakkında Kanunda öngörülen yaptırımlar derhal uygulanacak, Çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim ve uygulamalar arttırılacak.

ÇOCUKLARA ADET YA DA PAKET HALİNDE TÜTÜN SATAN KİŞİLER İÇİN ADLİ İŞLEM YAPILACAK-

-Çocuklara adet olarak veya paket halinde sigara sattığı ya da kıyılmış tütün sattığı tespit edilen kişiler hakkında ise 5237 sayılı Kanunun 194′Üncü maddesine göre adli işlem yapılacak.

-Bu fiillerin tespiti ve önlenmesi için gerekli Önlemler alınacak, delillendirme işlemleri caydırıcılığın sağlanması bakımından titizlikle yerine getirilecek, İzleme ve takip İşlemleri yoğunlaştırılacak.

-4207 sayılı Kanun ile kendilerine görev yüklenen memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından bu görevlerin yerine getirilmemesi halinde haklarında Kanunun 5/15. maddesi hükmüne göre ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanacak.

-Bu çerçevede; gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasını, yapılan işlemlerin düzenli olarak kaydının tutulmasını ve düzenlenecek raporların gönderilmesi ile uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.”