Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış ticareti ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik RG’de yayımlandı

26/07/2013 0 ile admin

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi,İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Üreticilerin, 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananBitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması veİzlenmesi Hakkında Yönetmelikle belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerizorunludur. Yazılı sözleşme usulüyle yapılan üretimde, alıcı tarafındanüreticiye verilen bitki koruma ürünlerinin kayıtları ayrıca alıcı tarafındantutulur.” MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanıyürütür. -DirectFN Haber Merkezi- [email protected] www.directfn.com.tr, www.directfn.com, www.duinvest.com.tr

http://piyasanet.hurriyet.com.tr/haberler/Tutun-Uretimi,-Islenmesi,-Ic-ve-Dis-ticareti-ile-ilgili-Usul-ve-Esaslar-Hakkinda-Yonetmelikte-degisiklik-RG-de-yayimlandi/?storyId=35832&goToHomePageParam=true&siteLanguage=en